Malmivarojen raportointi

Malmivarojen raportointi

Malminetsintäkohteiden, kaivoshankkeiden ja kaivosten mineraaliesiintymän varannot raportoidaan säännöllisesti. Käytössä on muutama keskeinen raportointistandardi.

Taloudellinen vakaus on yksi kestävän kaivostoiminnan peruspilareista. Todennetut ja oikein raportoidut mineraalivarannot ovat vastuullisuuden peruskriteereitä hankkeiden sijoitus- ja lupapäätöksissä. Mineraalivarantojen raportoinnin yleiskuvaus löytyy esimerkiksi CRIRSCO:n sivuilta.

Mineraalivarantoarviot perustuvat malminetsintään, kairauksiin ja muihin geologisiin tutkimuksiin, joiden täytyy olla jonkun tietyn standardoidun raportointikoodin mukaisia. Tällaisia ovat esimerkiksiteollisuuden yleisesti käyttämät PERC, JORC ja Ni 43-101, sekä YK:n koodi UNFC, jota esimerkiksi EU tasolla pyritään käyttämään. Identifioidut mineraalivarannot  jaetaan kolmeen luokkaan: inferred, indicated ja measured. Näistä inferred-luokkaan kuuluvat varannot tunnetaan huonoiten ja measured-luokkaan kuuluvat varannot tunnetaan parhaiten. Luokittelu perustuu yleisesti ottaen siihen, kuinka tiheästi esiintymää on kairattu.

Malmivarat muodostuvat mineraaliesiintymien taloudellisesti hyödynnettävissä olevasta osasta. Kaivosten hyödyntämät raaka-aineet kuuluvat yleensä malmivaroihin, mutta toisaalta kaikki malmivarat eivät sijaitse kaivoksissa. Malmivarat jaetaan kahteen luokkaan: todennäköisiin (probable) ja toteennäytettyihin (proved)

Lähes kaikki Suomessa toimivat malminetsinnän raportoinnin ammattilaiset ovat saaneet hyväksynnän jonkin auktorisointijärjestelmän kautta. Pohjoismaissa aktiivisimmin toimii Fennoscandian Association for  Metals and Minerals Professionals.